restaurar

Sharereba Inochi No Izumi Wakuwaku! 2

Dragon Ball

Saa Minasan... Sharereba inochi no izumi wakuwaku 2 Ano ne... Neko ga nekonda! ...Ihhi-hi-hi-hi Ano ne... Tsuma ga tsumazuku! ...Buffu-fu-fu-fu Ano ne... Oke wo oke! Oke wo oke! ...Gu-fu-fu-fu-fu Ano ne... Do you know? te dou yuu no? ...Kukku-ku-ku- Ano ne... Kutsu ga kuttsuku! ...Kahha-ha-ha-ha- Ano ne... Hae ga haee~! ...Bu Karee ga karee~! Bwa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha A, ano ne... Buta ga butta~! Gya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha...