×

Corrigir

To,co W Nas Ukryte

Alicja Janosz

Wiele w nas jest myœli niewypowiedzianych
Wiele uczuæ, które kryje twarz
Wiele jeszcze skarbów niepoodkrywanych
Czeka w ludziach, których dobrze znasz

Sam tak naprawdê
Jeszcze nie wiesz na co ciebie staæ

Refren:
W ka¿dym nas pragnienia
Ukryte s¹ w ka¿dym z nas
SamotnoϾ buduje dom
otwórz okna i drzwi
Jeœli pe³niej i mocniej chcesz ¿yæ

Nie da siê na ¿ycie patrzeæ bez emocji
Przecie¿ ono z serca rodzi siê
Nie wierz samotnoœci - droga, któr¹ idziesz
Tylko poœród innych dróg ma sens

Sam tak naprawdê
Jeszcze nie wiesz na co ciebie staæ

Refren (x2)

Refren do œciszenia


Veja tambémMais tocadas

Ouvir Alicja Janosz Ouvir