×
Tradução Corrigir

Moods Of Kirtan (Siksastakam)

Kindred Spirit

Ceto-darpa?a-m?rjana?
Bhava-mah?-d?v?gni-nirv?pa?a?
?reya?-kairava-candrik?-vitara?a?
Vidy?-vadh?-j?vanam

?nand?mbudhi-vardhana? prati-pada?
P?r??m?t?sv?dana?
Sarv?tma-snapana? para? vijayate
?r?-k???a-sa?k?rtanam

N?mn?m ak?ri bahudh? nija-sarva-?aktis
Tatr?rpit? niyamita? smara?e na k?la?
Et?d??? tava k?p? bhagavan mam?pi
Durdaivam ?d??am ih?jani n?nur?ga?

T???d api sun?cena
Taror api sahi??un?
Am?nin? m?nadena
K?rtan?ya? sad? hari?

Na dhana? na jana? na sundar??
Kavit?? v? jagad-??a k?maye
Mama janmani janman??vare
Bhavat?d bhaktir ahaituk? tvayi

Ayi nanda-tanuja ki?kara?
Patita? m?? vi?ame bhav?mbudhau
K?pay? tava p?da-pa?kajasthita
Dh?l?-sad??a? vicintaya

Nayana? galad-a?ru-dh?ray?
Vadana? gadgada-ruddhay? gir?
Pulakair nicita? vapu? kad?
Tava-n?ma-graha?e bhavi?yati

Yug?yita? nime?e?a
Cak?u?? pr?v???yitam
??ny?yita? jagat sarva?
Govinda-virahe?a me

??li?ya v? p?da-rat?? pina??u m?m
Adar?an?n marma-hat?? karotu v?
Yath? tath? v? vidadh?tu lampa?o
Mat-pr??a-n?thas tu sa eva n?para?


Mais tocadas

Ouvir Kindred Spirit Ouvir