×
Corrigir

Achat K'mo Kulam

Leah Shabat & Ronit Ben Shim'on

Hag'shamim yardu
veharechov hish'tanah k'tzat
po banu chadash ufo harsu

Mistovevet be'olam yashan, mechapeset
et hagesher shemevi lechan

Rotzah lihyot
achat k'mo kulam
im mah sheyesh
hachi pashut sheyesh

Lihyot
achat k'mo kulam
im mah sheyesh
hachi pashut sheyesh


Mais tocadas

Ouvir Leah Shabat & Ronit Ben Shim'on Ouvir