×

Corrigir

Hledám

Abband

Hledám si místo na slunci
hledám
až nìkde na konci
øekli mi odpùrci
z èeho se vykoupit mám

Už to bylo stejný
už to bylo zøejmý
na hrobì lásky dávno shoøely svíèky
Možná, že si troufám
jestli ještì doufám
možná se osud na mì usmìje z výšky

Tøeba tì potkám
tøeba se doèkám
a oba najdem, co jsme ztratili
Tøeba se sejdem
tøeba se vejdem nìkam
kde jsme kus ze života upili
hledám

Hledám v životì koøení
hledám
snad není bezcenný
a nìkdo ocení
že srdce na dlani mám

Už to bylo stejný ..

Tøeba tì potkám ...

Tøeba to pøijde
tøeba to vyjde
a další léta budou veselý
Tøeba a možná
každej z nás pozná
komnaty v duši, kam jsme nesmìli
hledám

Hledám si místo na slunci
hledám
a nìkde na konci nadìji na štìstí mám

Tøeba tì potkám ...


Veja também



Mais tocadas

Ouvir Abband Ouvir